PEPP

PEPP?

PEPP - Den österbottniska drogförebyggande modellen är ett tvåspråkigt Leader-projekt som startat i mars 2018. Syftet med projektet är att utarbeta en gemensam modell för hur rusmedelsförebyggande arbete kan skötas bland annat i kommuner, skolor och föreningar i Österbotten. Projektet ägs av Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, och görs i samarbete med Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård (USM r.f.), Österbottens kriscenter Valo, Decibel och Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård K5. Projektet är treårigt. Hemsidan byggs upp så småningom, och material publiceras från och med sommaren 2019.

Gå till den svenskspråkiga sidan →

PEPP - Pohjanmaan ehkäisevän päihdetyön malli  on maaliskuussa 2018 käynnistynyt kaksikielinen Leader-hanke. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhtenäinen ehkäisevän päihdetyön malli muun muassa Pohjanmaan kunnille, kouluille ja järjestöille. Hankkeen omistaa Nykterhetsförbundet hälsa och trafik, ja se tehdään yhteistyössä Ruotsinkielisen päihdehuollon tukiyhdistyksen (USM r.f.), Pohjanmaan kriisikeskus Valon, Decibelin ja Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän K5 kanssa. Hanke on kolmivuotinen. Kotisivut valmistuvat vähitellen, ja materiaalia julkaistaan kesällä 2019.

Siirry suomenkieliselle sivustolle →