Stödtjänster i Österbotten

 

Spel- och skärmproblem

Ungdomsstation Klaara
Tjänsterna är riktade till Vasabor i åldern 13-24 år och enligt avtal också till ungdomar (och föräldrar)
från andra kommuner som vill komma och samtala konfidentiellt med en vuxen.
06 325 2850 | nuorisoasema@vaasa.fi | https://klaara.vaasa.fi/

Österbottens Kriscenter Valo
Bedriver lågtröskelverksamhet och erb­ju­der sam­talss­töd till enskilda personer, par eller familjer.
Tidsbeställning mån- fre kl. 9-15: 044-949 2439 | info@pohjanmaankriisikeskus.fi | http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi

USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Bedriver eftervård i form av halvvägshem och stödboende för klienter
som genomgått behandling inom missbrukarvården. Halvvägs-/stödboendet är avsett för personer som vill komma ur
sitt alkohol-, drog- och/eller tablettmissbruk, och som är i behov av längre vård och rehabiliteringstid.
info@missbrukarvard.fi | https://missbrukarvard.fi

Spelmissbruksgruppen
USM och Valo ordnar tillsammans en samtalsgrupp som riktar sig till personer med penning- och/eller dataspelsproblematik.
Gruppen ger möjlighet att träffa andra i samma situation, för att dela upplevelser och erfarenheter.

Peluuri
Peluuri erbjuder stöd, rådgivning och information i alla frågor som gäller spelproblem. 
Samtalslinje öppen mån-fre kl. 12-18. Garanterad svenskspråkig service på måndagar kl. 12-18.
0800 100 101 | peluuri@peluuri.fi | https://peluuri.fi

Kokenet
Möjlighet att online diskutera alkoholmissbruk, spelberoende och psykisk ohälsa med en erfarenhetsexpert
som antingen själv gått igenom dessa problem eller är närstående till någon som kämpar med problemen.
010 50 650 | kokenet@a-klinikka.fi |https://kokenet.fi

Pojkarnas telefon
Erbjuder samtals- eller chattmöjligheter för pojkar under 20 år. Chatt vardagar klockan 13-15. Samtalstjänst vardagar kl. 13-18.
080094884 | http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/


RUSMEDEL

Ungdomsstationen Klaara
Tjänsterna är riktade till Vasabor i åldern 13-24 år och enligt avtal också till ungdomar (och föräldrar)
från andra kommuner som vill komma och samtala konfidentiellt med en vuxen.
06 325 2850 | nuorisoasema@vaasa.fi | https://klaara.vaasa.fi/

Österbottens Kriscenter Valo
Bedriver lågtröskelverksamhet och erb­ju­der sam­talss­töd till enskilda personer, par eller familjer.
Tidsbeställning mån – fre kl 9 –15, 044-949 2439 | info@pohjanmaankriisikeskus.fi | http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi

USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Bedriver svenskspråkig missbrukarvård i Malax. Bedriver eftervård i form av halvvägshem och stödboende för klienter
som genomgått behandling inom missbrukarvården. Halvvägs-/stödboendet är avsett för personer som vill komma ur
sitt alkohol-, drog- och/eller tablettmissbruk, och som är i behov av längre vård och rehabiliteringstid.
info@missbrukarvard.fi | https://missbrukarvard.fi

AA - Anonyma Alkoholister
Bedriver gruppverksamhet för personer som vill sluta dricka alkohol.
Det finns både svensk- och finskspråkiga grupper runtom i Österbotten.
http://www.aa.fi/groupsearch.php

NA - Nimettömät Narkomaanit
En ideell gemenskap eller förening för personer som vill sluta använda droger.
I Österbotten finns svenskspråkiga grupper i Malax. Finskspråkiga grupper finns i Malax och Vasa.
https://www.nasuomi.org/pa-svenska/

Håven hjälpstation för missbrukande ungdomar
Är en serviceform bestående av missbrukarservice och barnskydd.
Verksamheten är avsedd för unga i åldern 12-18 år.
https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/missbrukarvard-for-unga

Ungdomsstationen Fiilis, Jakobstad
Arbetar för ungdomars psykiska hälsa. Man kan besöka Feelis ifall man behöver någon att prata med. Närstående kan kontakta ungdomsstationen för konsultation. Erbjuder lågtröskelverksamhet och riktar sig till unga i åldern 12-29 år.
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis/

K5, Psykosociala enheten
Erbjuder vård för barn, unga och vuxna med psykosociala hälsohinder. Vårdformer är bland annat
individuell terapi, par- eller familjeterapi. Verksamhetspunkter finns i Kristinestad, Malax och Närpes.
http://www.kviisi.fi/

Beroendevårdskliniken, Jakobstad
Erbjuder öppenvård för personer med någon form av beroende. Även stöd till anhöriga och närstående. https://www.sochv.jakobstad.fi/vuxna/missbruks-och-beroendevard/


Psykisk ohälsa eller livshantering

Psykporten
På Psykporten för unga finns tillförlitlig information, program för egenvård samt handledning av olika tjänster gällande frågor om ungdomars psykiska hälsa och frågor som berör rusmedelsanvändning. Nättjänsten är öppen för alla.
psykportenforunga.fi

Decibel
Tvåspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga i åldern 13-25 som bor i Kronoby,
Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö eller Kristinestad.
Har bland annat frågespalten “Våga fråga” där unga anonymt kan ställa frågor om vad som helst och få svar av experter.
decibel@korsholm.fi | https://www.decibel.fi/

Reimari
Informations- och rådgivningstjänst för Vasabor. Erbjuder handledning och information om frågor som berör ungdomars liv.
reimari@vaasa.fi | https://www.reimari.info/

Österbottens Kriscenter Valo
Bedriver lågtröskelverksamhet och erb­ju­der sam­talss­töd till enskilda personer, par eller familjer.
Tidsbeställning mån- fre kl. 9-15: 044-949 2439 | info@pohjanmaankriisikeskus.fi | http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi

Ungdomsstation Klaara
Tjänsterna är riktade till Vasabor i åldern 13-24 år och enligt avtal också till ungdomar (och föräldrar)
från andra kommuner som vill komma och samtala konfidentiellt med en vuxen.
06 325 2850 | nuorisoasema@vaasa.fi | https://klaara.vaasa.fi/

Psykosociala förbundet
Psykosociala förbundets roll som riksomfattande, svenskspråkig och ideell organisation är att stöda och hjälpa de som har psykisk ohälsa eller är närstående. Förbundet erbjuder telefonrådgivning, anpassningskurser inom psykosocial rehabilitering samt virtuellt stöd.
http://www.fspc.fi/

Svenska Österbottens anhörigförening SÖAF
Riktar sig till anhöriga till personer som lider av psykisk ohälsa.
SÖAF ordnar anhörigträffar, individuella stödsamtal, föreläsningar, studiecirklar, temakvällar och seminarier.
http://www.soaf.fi/

Sekasin chatti
Föreningen för mental hälsa i Finlands stödtjänst där man anonymt kan chatta med professionella handledare.
Chatten är öppen varje dag, hela året. Måndag-fredag klockan 9-24 samt lördag och söndag klockan 15-24.
https://sekasin247.fi/

Sluta panta-chatten
En nationell stödtjänst på nätet där unga anonymt kan chatta med professionella handledare.
Chatten är öppen på måndagar, tisdagar och fredagar klockan 19-22.
https://svenska.yle.fi/sluta-panta

Pojkarnas telefon
Erbjuder samtals- eller chattmöjligheter för pojkar under 20 år. Chatt vardagar klockan 13-15. Samtalstjänst vardagar kl. 13-18.
080094884 | http://www.vaestoliitto.fi/vaestoliitto/mita_vaestoliitto_tekee/palvelut/puhelinneuvonta/poikien_puhelin/

Tukinet
Finskspråkigt kriscenter på nätet, erbjuder bland annat chattar och stödgrupper.
https://www.tukinet.net/info.tmpl

Församlingarnas ungdoms- och diakoniarbete
Församlingarna i Österbotten, som hör till Korsholms prosteri och Pedersöre prosteri, erbjuder diakoni och ungdomsarbete.
Till diakonin kan man vända sig när ensamhet, sorg, nedstämdhet, relationsproblem eller något annat bekymmer känns svårt. Församlingars ungdomsarbete är till för de som är 13 år och äldre.

Kommunernas ungdomslokaler
Ungdomslokaler erbjuder både ledd verksamhet och sådan verksamhet som ungdomarna själva ordnar. På plats finns
alltid ungdomsledare som finns där för ungdomarna om det finns frågor eller man vill diskutera med någon vuxen.


Studie- eller sysselsättningsfrågor

Jakobstad: Ungdomsstationen Fiilis
Arbetar för ungdomars psykiska hälsa genom lågtröskelverksamhet för 12-29 åringar.
Fiilis kan till exempel hjälpa om man har brist på sysselsättning eller är orolig för ekonomin.
https://www.sochv.jakobstad.fi/barn-unga-och-familjer/fiilis/

Uppsökarna Jakobstadsregionen
Arbetsfältet är Jakobstad, Kronoby, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. 15-29 åringar kan ta kontakt bland annat om man är utan studieplats, avbrutit studierna, söker studieplats, arbete eller praktik.
http://aftereight.fi/hello/index.cgi?t=3,1

Resurscentret Föregångarna
Syftet med verksamheten är att stöda personer att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som främjar individens välmående och utveckling. Detta sker genom individuell handledning som erbjuds av professionella handledare i en daglig verksamhet eller via konsultationer. Man kan ta del av Föregångarnas verksamhet under en kortare eller längre tid, beroende på vilka mål som satts upp. 
https://www.folkhalsan.fi/foregangarna/

Vasa stads uppsökande ungdomsarbete
För 15-29 åringar som behöver stöd i planeringen av framtiden och med att sköta saker i vardagen.
etsivatyo@vaasa.fi | https://www.vaasa.fi/sv/servicestalle/origo-uppsokande-ungdomsarbete

Korsholm: Uppsökande ungdomsarbete
Är till för ungdomar i åldern 15-29 som är bosatta i Korsholm. Uppsökarna kan till exempel hjälpa till om man avbrutit sina studier, söker praktik- eller studieplats eller behöver hjälp med att söka arbete eller skriva arbetsansökningar.
uppsokande@korsholm.fi | https://www.korsholm.fi/social-och-halsovard/familje-och-individomsorg/stod-till-ungdomar/uppsokande-ungdomsarbete/

Sydösterbotten: Job Center
En ungdomsverkstad för 15-29 åringar i Kristinestad, Närpes, Kaskö och Korsnäs.
Job Center ger stöd för att unga ska hitta individuella lösningar till studier, jobb och helhetsmässigt välbefinnande.
http://jobcenter.fi/


Kriminalitet, våld och brott

Brottsofferjouren RIKU
Få brottsoffer vet från tidigare hur en brottsprocess går till och hur man säkerställer sitt eget rättsskydd.
RIKUs uppgift är att förbättra brottsoffrets och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.
https://www.riku.fi

USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Erbjuder hjälp, stöd, handledning och information om missbrukarvården.
Målet är att hindra återfall i kriminalitet och skapa en meningsfull vardag.
info@missbrukarvard.fi | https://missbrukarvard.fi

Österbottens Kriscenter Valo
Bedriver lågtröskelverksamhet och erb­ju­der sam­talss­töd till enskilda personer, par eller familjer.
Tidsbeställning mån – fre kl 9 –15, 044-949 2439 | info@pohjanmaankriisikeskus.fi | http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi

Rättshjälpsbyrån
Rättshjälpen innebär att medborgaren för skötseln av sitt juridiska ärende kan få ett biträde helt eller delvis med statsmedel. Byråerna är öppna från måndag till fredag 8-16.15 och betjänar sina kunder via tidsbeställning.
pohjanmaa.oikapu@oikaus.fi | https://oikeus.fi/fi/

Medlingsbyrån
Vid medlingen behandlas psykiska och materiella skador som drabbat brottsoffret och
man söker en lösning som gottgör skadorna och tillfredsställer de inblandade parterna.
osterbottens.medling@vasa.fi | https://www.vaasa.fi/sv/tjanster/osterbottens-medlingsbyra


Anhöriga

USM - Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård
Ordnar verksamhet för barn till missbrukare och barn till föräldrar med psykisk ohälsa.
Till verksamheten hör läger, träffar, samtalsgrupper, utfärder och resor.
info@missbrukarvard.fi | https://missbrukarvard.fi

Österbottens Kriscenter Valo
Bedriver lågtröskelverksamhet och erb­ju­der sam­talss­töd till enskilda personer, par eller familjer och ordnar stödgruppsverksamhet.
Tidsbeställning mån- fre kl. 9-15: 044-949 2439 | info@pohjanmaankriisikeskus.fi | http://www.pohjanmaankriisikeskus.fi

Lasinen Lapsuus
”Glasskör barndom” syftar till att påverka alla vuxna så att de kommer ihåg att reflektera över sin egen alkoholanvändning.
För barn och särskilt för ungdomar utvecklar och erbjuder “Glasskör barndom” olika former av stöd.
https://lasinenlapsuus.fi/

FinFami Österbotten
Föreningens viktigaste uppgift är att stödja och hjälpa anhöriga och andra närstående, såsom vänner och arbetskamrater till patienter med mental ohälsa. Föreningen erbjuder rekreation, samtal med anhörigrådgivare, samtalsgrupper, föreläsningar och annan verksamhet.
info@finfamipohjanmaa.fi | http://www.vaasanomaiset.fi/

Psykosociala förbundet
Psykosociala förbundets roll som riksomfattande, svenskspråkig och ideell organisation är att stöda och hjälpa de som har psykisk ohälsa eller är närstående. Förbundet erbjuder telefonrådgivning, anpassningskurser inom psykosocial rehabilitering samt virtuellt stöd.
http://www.fspc.fi/

Mödra- och skyddshemmet i Vasa
Skyddshemmet erbjuder en trygg plats för personer som har upplevt eller bevittnat våld i familjen - eller utsatts för hot om våld. 
063129666 | turvakoti@vaasanturvakoti.fi | https://ensijaturvakotienliitto.fi/vaasanensijaturvakoti/

Mödra- och skydshemmets tjänst Avokki
Öppenvård för hela familjen. Om man har problem med föräldraskapet, går genom
en skilsmässa eller upplever familje- eller närstående våld. Öppenvården är avgiftsfri.
avokki@vaasanturvakoti.fi | https://ensijaturvakotienliitto.fi/vaasanensijaturvakoti/palvelut/avokki/


Uppdaterad i januari 2019. Listan sammanställd av PEPP och USM r.f.